Villkor och information

Leverans och betalning

Leverans
Vi le­ve­re­rar med Pos­t Nord, DHL Service Point eller DHL Paket som också erbjuder hemleverans. Du kan ock­så väl­ja att häm­ta di­na be­ställ­da va­ror på vårt la­ger i Gö­te­borg, ring 031-​​​​582020 och bo­ka tid. 


Frakt­kost­nad
Vi le­ve­re­rar frakt­fritt till utlämningsställe vid or­der på min. 2000 kr. I öv­ri­ga fall tas en fraktkostnad ut. Ange ett mo­bil­num­mer i or­dern ef­tersom DHL och Pos­ten nor­malt med­de­lar kun­den via SMS när god­set finns att häm­ta på ut­läm­nings­stäl­let. Om varorna inte kan levereras och går i retur på grund av felaktiga uppgifter vid beställningstillfället, tas en avgift för returfrakt ut. Nor­malt le­ve­re­rar vi från Gö­te­borg in­om 1-3 ar­bets­da­gar. Om pro­duk­ten är slut i vårt la­ger med­de­lar vi ak­tu­ell le­ve­rans­tid via mail el­ler te­le­fon.

Be­tal­ning
Fak­tu­ra, bi­pac­kas di­na va­ror eller skickas via mail om du valt det och skall be­ta­las in­om 10 da­gar, inga and­ra av­gif­ter till­kom­mer. Dröjsmåls­rän­tan är 3% /mån dock lägst 150kr. Du har också möjlighet att betala via PayPal. Va­ror­na för­blir vår egen­dom in­till dess full be­tal­ning er­lagts. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning i särskilda fall.

30 dagars ång­er­rätt och di­stans­av­talsla­gen
Som kund har Du all­tid ång­er­rätt en­ligt di­stans­av­talsla­gen, läs mer på konsumentverkets sida hallå konsument. Vi på Centraldammsugarexperten har valt att ha 30 dagar ångerfrist istället för de lagstadgade 14 dagarna. Ång­er­fris­ten bör­jar lö­pa den dag du ta­git emot va­ran. Ef­ter det att Du har skic­kat till­ba­ka va­ran oan­vänd i or­gi­na­lem­bal­lage be­ta­lar vi se­nast in­om 30 da­gar till­ba­ka det du har be­ta­lat. Kun­den be­ta­lar kost­na­den för re­tur­frak­ten samt vårt fraktut­lägg. 

Hög kva­li­tet och ser­vice 
För att Du in­te skall få en de­fekt pro­dukt är samt­li­ga funk­tions­tes­ta­de och grans­ka­de av re­spek­ti­ve till­ver­ka­re in­nan de sänds ut till vå­ra kun­der. Skul­le det än­då va­ra nå­got fab­ri­ka­tions­fel el­ler ska­da på en pro­dukt re­tur­ne­rar ni va­ran till oss i or­gi­na­lem­bal­lage för re­pa­ra­tion al­ter­na­tivt ut­byte. Vi be­ta­lar re­tur­frakt för fel som om­fat­tas av ga­ran­ti.
Vid even­tu­el­la trans­portska­dor mås­te det­ta an­mä­las di­rekt till trans­port­fö­re­ta­get. 

Ga­ran­ti­er och re­kla­ma­tio­ner
Vi tillämpar konsumentköplagen vilket i korthet innebär 3 års reklamationsrätt vid ursprungliga fel. Läs mer på konsumentverkets sida hallå konsument
På någ­ra av vå­ra pro­duk­ter är det läng­re ga­ran­ti­tid, detta anges i produktinformationen.
Trans­portska­dor: Syn­li­ga ska­dor på god­set ska an­mä­las till frakt­bo­la­get di­rekt vid mot­ta­gan­det. Dol­da trans­portska­dor an­mäls till trans­por­tö­ren in­om 7 da­gar. Vi tar in­te på oss an­sva­ret för trans­portska­dor ut­an al­la trans­portska­dor re­gle­ras av frak­ta­ren. 

Skydd gällande personuppgifter
De uppgifter du förser oss med i samband med en order behandlas på ett sådant sätt att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.
Som kund har du enligt GDPR rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

Kon­tak­ta gär­na oss för mer in­for­ma­tion: 031-​​​​582020 in­fo@​slint.​se